कार्यालय कोड नं कार्यालयको नाम
75. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रुकुम पुर्वी भाग
76. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, सल्यान
77. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दाङ
78. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, बाँके
79. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, बर्दिया
80. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेत
81. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दैलेख
82. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, जाजरकोट
83. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, डोल्पा
84. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, जुम्ला
85. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, कालिकोट
86. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, मुगु
87. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, हुम्ला
88. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, बाजुरा
89. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, बझाङ्ग
90. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, अछाम
91. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, डोटी
92. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, कैलाली