क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2081-2-16 वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
2. 2081-2-6 विशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।
3. 2081-1-28 China/MOFCOM Scholarship मा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
4. 2081-1-9 सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० ।
5. 2080-12-27 सुझाव पेस गर्ने सम्बन्धी सुचना ।
6. 2080-12-25 बासुसिंह रावलको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध मनोजकुमार जोशी भएको सवारी ज्यान मुद्दा (074-CR-1052) मा मिति २०८०।०९।२४ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला ।
7. 2080-12-21 प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति, २०८० सम्बन्धमा ।
8. 2080-12-21 फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम गठीत संघिय प्रोेवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण
9. 2080-12-21 कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड तथा प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसूरदारले पालना गर्नुपर्नै मापदण्ड तथा शर्तहरु, २०८०
10. 2080-12-20 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृृ्र्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा
11. 2080-12-14 सेवा विस्तारको जानकारी सम्बन्धमा ।
12. 2080-12-9 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृृ्त्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
13. 2080-11-30 सरकारी वकीललाई छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययनको निम्ति Scholarship Profile सम्बन्धमा ।
14. 2080-11-27 पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत अनुस्थापन सम्बन्धमा ।
15. 2080-11-24 Australia Awards Scholarship अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।