क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2079-4-26 मिति २०७९।०४।२६ गते वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेज्यूद्वारा मातहतका कार्यालयलाई दिनुभएको निर्देशन।
2. 2079-4-16 मुद्दा नंः ०७८-WH-०१७६ (बन्दीप्रत्यक्षीकरणः गाण्डिव काफ्ले विरूद्ध उच्च अदालत पाटन समेत) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को उपदफा ४ को प्रयोजनार्थ फैसलाको पूर्णलेख तायर भई प्रमाणिकरण भएको मितिबाट एक वर्ष अवधिको गणना शुरूहुने भन्ने सम्बन्धमा भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
3. 2079-4-16 उच्च अदालतका न्यायाधिशको पदमा पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
4. 2079-4-9 एक भन्दा बढी कसूरमा सजाय गर्दा कैद हद के कसरी गर्ने भन्ने समेत सन्दर्भमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ समेतको व्याख्या भई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७८।०९।२९ मा भएको फैसला (आङजेन लामा विरूद्ध बर्दिया जिल्ला अदालत समेत, मुद्दाःबन्दीप्रत्यक्षीकरण-०७८-NF-०००७)
5. 2079-4-1 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्वर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको वार्षिक कार्य योजना २०७९/८०
6. 2079-3-30 निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा
7. 2079-3-27 जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा ।
8. 2079-3-22 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) सम्बन्धि परिपत्र
9. 2079-3-19 पीडितको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा
10. 2079-3-14 वैैदेशिक अध्ययन/ छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा।
11. 2079-3-14 परिमार्जित मुद्दा दायरी रजिष्टर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।
12. 2079-3-5 मिति २०७९।०३।०५ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्ती ।
13. 2079-2-25 मिति २०७४।०९।२४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वाणिज्य इजलास गठन र क्षेत्राधिकार सम्बन्धी सूचना ।
14. 2079-1-28 मिति २०७९।०१।२६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित महान्यायाधिवक्ताद्धारा सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजित अधिकारमा हेरफेर गरिएको सूचना ।
15. 2079-1-27 मिति २०७९।१।२६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हप्तामा दूई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धी ।