क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2079-3-27 जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा ।
2. 2079-3-22 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) सम्बन्धि परिपत्र
3. 2079-3-19 पीडितको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा
4. 2079-3-14 वैैदेशिक अध्ययन/ छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा।
5. 2079-3-14 परिमार्जित मुद्दा दायरी रजिष्टर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।
6. 2079-3-5 मिति २०७९।०३।०५ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्ती ।
7. 2079-2-25 मिति २०७४।०९।२४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वाणिज्य इजलास गठन र क्षेत्राधिकार सम्बन्धी सूचना ।
8. 2079-1-28 मिति २०७९।०१।२६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित महान्यायाधिवक्ताद्धारा सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजित अधिकारमा हेरफेर गरिएको सूचना ।
9. 2079-1-27 मिति २०७९।१।२६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हप्तामा दूई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धी ।
10. 2079-1-21 वैदशिक अध्ययन / छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
11. 2079-1-21 वैदशिक अध्ययन/ छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
12. 2078-12-29 मिति २०७८।११।२९ गते सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासबाट वैदशिक रोजगार कसूर (072-CR-1542) सम्बन्धी भएको फैसला ।
13. 2078-12-15 वैदशिक अध्ययन/छात्रवृति सम्बन्धमा ।
14. 2078-12-14 Eastern Regional Organization for Public Administration (EUROPA) को 67th Conference भर्चुअल माध्यमबाट हुने
15. 2078-12-7 न्याय सेवा आयोगको मिति २०७८।१२।६ को निर्णय अनुसार पदस्थापन तथा सरूवा भएका सरकारी वकीलहरूको नामावली ।