क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2079-12-14 परिपत्र सम्बन्धी सूचना
2. 2079-12-8 Secondment Programme for Trade Lawyers 2023-2024 सम्बन्धमा।
3. 2079-11-28 क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी १५ दिने प्रशिक्षण सम्बन्धमा
4. 2079-11-11 जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना प्रकाशन ।
5. 2079-11-7 कारागार ऐन, २०७९
6. 2079-10-23 सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन ।
7. 2079-10-19 वैदेशिक अध्ययन/तालिम कार्यक्रम छात्रवृत्ति मनोनयन सम्वन्धमा
8. 2079-10-18 आ.व. २०७८।७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको सम्बन्धमा ।
9. 2079-9-25 अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी, मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा (२)
10. 2079-9-25 अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी, मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा (१)
11. 2079-9-24 सहभागिता सम्बन्धमा
12. 2079-9-22 सरकारी वकीलहरूका लागि विधिविज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम-२को मनोनयन सम्बन्धमा
13. 2079-9-17 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, को दफा १५५को प्रयोग सम्बन्धी व्याख्या (०७८-WF-००३०)
14. 2079-9-17 मुलुकी अपराध संहिता २०७४, को दफा २११ देखि २१४ का प्रवधानहरुको व्याख्या (०७८-WF-००२९ ) ।
15. 2079-9-11 महान्यायाधिवक्ता श्री खम्म बहादुर खातीको बिदाई ।