क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2079-1-21 वैदशिक अध्ययन / छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
2. 2079-1-21 वैदशिक अध्ययन/ छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
3. 2078-12-29 मिति २०७८।११।२९ गते सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासबाट वैदशिक रोजगार कसूर (072-CR-1542) सम्बन्धी भएको फैसला ।
4. 2078-12-15 वैदशिक अध्ययन/छात्रवृति सम्बन्धमा ।
5. 2078-12-14 Eastern Regional Organization for Public Administration (EUROPA) को 67th Conference भर्चुअल माध्यमबाट हुने
6. 2078-12-7 न्याय सेवा आयोगको मिति २०७८।१२।६ को निर्णय अनुसार पदस्थापन तथा सरूवा भएका सरकारी वकीलहरूको नामावली ।
7. 2078-12-4 सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रशिक्षण कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा ।
8. 2078-12-4 लैंगिक तथा बाल न्याय सम्बन्धी दश दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा ।
9. 2078-11-30 मिति २०७८।११।१६ गतेको सरूवा सिफारिस सम्बन्धमा ।
10. 2078-11-15 Australia Awards Scholarships छात्रवृति कार्याक्रममा सहभागिताको लागि मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
11. 2078-11-5 मिति २०७७ | १० | २० गते सर्वेाच्च अदालतबाट बहुविवाह मु्द्दामा भएको फैसला
12. 2078-11-1 मिति २०७८|१०|२७ गतेको दिन वरिष्ठम नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीबी घिमिरेज्यूबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकीलहरुलाई दिनुभएको निर्देशन :
13. 2078-10-28 नवनियुक्त सरकारी वकीलहरूको पदस्थापनका लागि कार्यालय छनौट फाराम सम्बन्धी ।
14. 2078-10-27 आ.व. २०७७/७८ को महान्यायाधिवक्ताको बार्षिक प्रतिवेदन
15. 2078-10-27 नवप्रवेशी सरकारी वकीलहरुको लागि सेवा प्रवेश तालिम सम्बन्धी सूचना