निर्देशनहरू

१. मिति २०८०।०८।०४ गते सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ बमोजिम जारी निर्देशन ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


२. मिति २०८०।०२।०२ गते सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ बमोजिम जारी निर्देशन ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


३. मिति २०७८।०३।२९ गते सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ बमोजिम जारी निर्देशन ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


४. मिति २०७८।०१।०२ गते नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा जारी निर्देशन ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......