नीतिहरु

१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्तर्गतका सरकारी वकील कार्यालयको मानव संसाधन नीति २०७१  ।

डाउनलोड गर्नुहोस ...


२. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन, २०७४ ।

डाउनलोड गर्नुहोस ...


३. सरकारी वकील तथा कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस ...


४. अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन, २०७७ ।

डाउनलोड गर्नुहोस ...