रणनीतिक योजना

१. आ.व.२०७९/८० को वार्षिक कार्य योजना ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


२. आ.व.२०७८/७९ को वार्षिक कार्य योजना ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (आ.व.२०७८/७९ - २०८२/८२) ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


४. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक कार्ययोजना (२०७५/०७६) ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


५. दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक कार्य योजना २०७४/७५ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


६. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (०७३/७४ - ०७८/७९) ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


७. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रथम पञ्चवर्षीय रणनितिक योजना (०६८/६९ - ०७२/७३) ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......