बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

मिति २०८०।०७।१९ गते Supply, and Delivery of Office Material सम्बन्धी गोरखपत्रमा प्रकाशित सूचना ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......

मिति २०७९।०५।०३ गते Supply, Delivery & Installation of Surveillance System, Supply & Delivery of Latpop & Desktop Computer सम्बन्धी गोरखपत्रमा प्रकाशित सूचना ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......

मिति २०७८।१०।०९ गते पुनः Supply and Delivery of IT Equipments सम्बन्धी प्रकाशित सूचना ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......

मिति २०७८।१०।०२ गते पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी प्रकाशित सूचना ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......

सिलबन्दी दरभाउपत्र अस्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......

बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७८/०७/२६ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित विद्युतिय उपकरण (Supply and Delivery of IT Equipments) खरिद सम्बन्धी सूचना ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७८/०६/०८ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित विद्युतिय उपकरण, सामाग्री र सेवा (Supply, Delivery and Installation of Surveillance System) खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७८/०६/०८ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित निगरानी प्रणाली र सेवाहरू (Supply, Delivery and Installation of Surveillance System) खरिद सम्बन्धी सूचना ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७७/१२/१८ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित निगरानी प्रणाली र सेवाहरू (Surveillance System) खरिद सम्बन्धी सूचना ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


७. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७७/०६/१३ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित मालसामान शिलबन्दी सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७७/०६/१३ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित मालसामान शिलबन्दी सम्बन्धी सूचना ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७५/१२/०५ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित विद्यूतिय उपकरण, निगरानी प्रणाली र सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७४/१२/०२ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित विद्युतिय उपकरण, सामाग्री र सेवा खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३/१२/१९ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......