बालन्याय सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू ।

अभियोजन जर्नेल वर्ष ३ || अंक २

मौलिक हक सम्बन्धी स्रोत सामग्री

महान्यायाधिवक्ता दर्पण, २०७७

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ई बुलेटिन, २०७८ (अंक १)

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (आ.व.२०७८/७९ - २०८२/८२) ।

संगठित अपराधसम्बन्धी कार्यपत्रको सँगालो (भाग १) ।

सेवा कानून सम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो - भाग १ ।

संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको सार संक्षेप ।

भ्रष्टाचार निवारण कानूनसम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो - भाग १ ।