मौलिक हक सम्बन्धी स्रोत सामग्री

महान्यायाधिवक्ता दर्पण, २०७७

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ई बुलेटिन, २०७८ (अंक १)

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (आ.व.२०७८/७९ - २०८२/८२) ।

संगठित अपराधसम्बन्धी कार्यपत्रको सँगालो (भाग १) ।

सेवा कानून सम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो - भाग १ ।

संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको सार संक्षेप ।

भ्रष्टाचार निवारण कानूनसम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो - भाग १ ।

कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार मुद्धा दायर गर्न जिल्ला सरकारी अधिवक्तालाई तोकेको सम्बन्धि राजपत्र।

मिति २०७६।११।०६ गते राजपत्रमा प्रकाशित बैकिङ्ग कसूर ।