करणीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरूको सार संक्षेप ।

अभियोजन जर्नल, वर्ष ३, अंक १ ।

संवैधानिक स्रोत सामग्री दोस्रो संस्करण ।

मानव मर्यादा संरक्षणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र न्यायिक दृष्टिकोण ।

सेवा कानूनसम्बन्धी नजीरहरूको सार संक्षेप ।

भूमि सम्बन्धी कानूनी स्रोत सामग्री ।

ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित प्रतिनिधि नजीरहरूको सार संक्षेप ।

सेवा कानूनसम्बन्धी कार्यपत्रहरूको सँगालो (भाग १) ।

पुनरावेदन र दोहोर्‍याइ पाउँको निवेदन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला र आदेशहरूको सँगालो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन, २०७७ साउन, पूर्णाङक १९, वर्ष ९ अंक १ ।