जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, २०७५

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५

सुरक्षित मातृत् तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५

हिरासत तथा कारागर अनुगमन प्रतिवेदन, २०७४/०७५ ।

हिरासत तथा कारागर अनुगमन प्रतिवेदन २०७४ ।

अभियोजन परिक्षण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन ।

सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७२ ।

सरकारवादी मुद्दा नचल्ने सम्बन्धी निर्णयहरूको अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५ ।