वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५

सुरक्षित मातृत् तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५

हिरासत तथा कारागर अनुगमन प्रतिवेदन, २०७४/०७५ ।

हिरासत तथा कारागर अनुगमन प्रतिवेदन २०७४ ।

अभियोजन परिक्षण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन ।

सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७२ ।

सरकारवादी मुद्दा नचल्ने सम्बन्धी निर्णयहरूको अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५ ।

सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कानुनकको प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक अध्ययन ।

विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३ सम्बन्धी कसूरहरुको अवस्था अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन ।