महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन २०७५ असार

संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोण सम्बन्धी अनुसन्धानमुलक अध्ययन, २०७५ ।

मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५ ।

बालबालिका संलग्न अपराधको प्रवृत्ति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५

आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५

आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५