अभियोजन जर्नल

सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कानून, प्रकृया र न्यायिक दृष्टिकोण सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन २०७५ असार

संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोण सम्बन्धी अनुसन्धानमुलक अध्ययन, २०७५ ।

मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५ ।

बालबालिका संलग्न अपराधको प्रवृत्ति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५

आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५

आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५