विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३ सम्बन्धी कसूरहरुको अवस्था अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन ।

लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन २०७१ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गतका फौजदाी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत सरकारी वकील कार्यालयको भौतिक प्रोफाईलको साराशं प्रतिवेदन ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत सरकारी वकील कार्यालयको भौतिक प्रोफाईलको मस्यौदा प्रतिवेदन माथि सुझाव संकलन छलफल कार्यक्रम २०७४ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत सरकारी वकील कार्यालयको भौतिक प्रोफाईल ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत सरकारी वकील कार्यालयको ई एटर्नी कार्यक्रम सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७२

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नेपालमा पेश गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत सरकारी वकील कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार एवं श्रोत र साधन अध्ययन प्रारम्भिक सुझाव ।

बैंकिङ्ग कसूर सम्बन्धी कानूनको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७४ ।

ठगी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०७२ ।