आर्थिक सामाजिक अपराधको प्रवृत्तिगत अध्ययन ।

जीउ ज्यान सम्बन्धी अपराधको प्रवृत्तिगत अध्ययन ।

संगठित अपराध सम्बन्धी कानुनको प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक अध्ययन ।

सरकारी वकीलहरूको कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयगत नजिरहरूको सार संक्षेप २०७४ ।