अभियोजन परिक्षण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन ।

सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७२ ।

सरकारवादी मुद्दा नचल्ने सम्बन्धी निर्णयहरूको अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५ ।

सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कानुनकको प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक अध्ययन ।

विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३ सम्बन्धी कसूरहरुको अवस्था अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन ।

लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन २०७१ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गतका फौजदाी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत सरकारी वकील कार्यालयको भौतिक प्रोफाईलको साराशं प्रतिवेदन ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत सरकारी वकील कार्यालयको भौतिक प्रोफाईलको मस्यौदा प्रतिवेदन माथि सुझाव संकलन छलफल कार्यक्रम २०७४ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत सरकारी वकील कार्यालयको भौतिक प्रोफाईल ।