सरकारी वकील सम्बन्धी आचारसंहिता

१. सरकारी वकील तथा सरकारी वकीलको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७३ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


२.सरकारी वकील तथा सरकारी वकीलको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......