ऐनहरु

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


कारागार ऐन, २०७९ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


वन ऐन, २०७६ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि नियमावली, २०७६ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


न्याय परिषद्को काम कर्तव्य सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


न्याय परिषद्को काम कर्तव्य सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


सर्वोच्च अदालत ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


२०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


२०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


२०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी फ़ौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


२०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


सुरक्षित मातृत् तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, २०७५ ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मिति २०७२ असोज ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित महान्यायधिवक्ताको अधिकार मातहतका सरकारी वकिललाइ सुम्पेको ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......