परिपत्रहरु

मिति २०८०।०३।०६ गतेको अभियोगपत्र अपलोड गर्ने सम्बन्धमा।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मिति २०७९।०७।०२ गतेको परिपत्र सम्बन्धमा।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मिति २०७९।०२।२४ गतेको निर्णय सम्बन्धी परिपत्र सम्बन्धमा।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


अभियोगपत्र वेभसाईट(Website)मा अपलोड गर्ने सम्बन्धमा।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


निर्देशन सम्बन्धमा।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा जारी निर्देशन ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९४ सम्बन्धी परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मिति २०७७।०१।०४ गतेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


परिपत्र सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


वार्षिक कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


ईन्टरनेट सेवा खरिद सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मिति २०७६।०४।०३ मा बसेको व्यवस्थापन समितिको निर्णय सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


कानूनमा सुधार तथा संशोधन सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मिति २०७६।०१।०८ गतेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मुलुकी ऐनको कानूनी व्यवस्था बमोजिम सर्वश्व सहित जन्म कैदको मागदावी लिई दायर भएका मुद्दा सम्बन्धी परिपत्र ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


सरकारी वकील आचारसंहिता पीडित साक्षी सहायता निर्देशिका र सरकारी वकील निर्देशिका २०७३ असार ८ गते जारी भएको पत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


 ई हाजिरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ सम्बन्धी परिपत्र सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


रणनीतिक योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


अभियोग माग दावीमा संशोधन गर्न स्वीकृति सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


भवन निर्माण एवं पूँजीगत खर्च सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


पत्राचार तथा वेबसाईटमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लोगो सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मिलपत्र गर्ने कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......