परिपत्रहरु

अभियोगपत्र वेभसाईट(Website)मा अपलोड गर्ने सम्बन्धमा।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


निर्देशन सम्बन्धमा।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा जारी निर्देशन ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९४ सम्बन्धी परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मिति २०७७।०१।०४ गतेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


परिपत्र सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


वार्षिक कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


ईन्टरनेट सेवा खरिद सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मिति २०७६।०४।०३ मा बसेको व्यवस्थापन समितिको निर्णय सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


कानूनमा सुधार तथा संशोधन सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मिति २०७६।०१।०८ गतेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मुलुकी ऐनको कानूनी व्यवस्था बमोजिम सर्वश्व सहित जन्म कैदको मागदावी लिई दायर भएका मुद्दा सम्बन्धी परिपत्र ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


सरकारी वकील आचारसंहिता पीडित साक्षी सहायता निर्देशिका र सरकारी वकील निर्देशिका २०७३ असार ८ गते जारी भएको पत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


 ई हाजिरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ सम्बन्धी परिपत्र सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


रणनीतिक योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


अभियोग माग दावीमा संशोधन गर्न स्वीकृति सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


भवन निर्माण एवं पूँजीगत खर्च सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


पत्राचार तथा वेबसाईटमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लोगो सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


मिलपत्र गर्ने कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......