वार्षिक कार्यक्रम

१. २०७६ साउन २६ गते माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०७६।७७ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने कार्यक्रमहरुको विवरण 

    डाउनलोड गर्नुहोस्