नियमहरु

अपराध पीडित संरक्षण नियमावली, २०७७ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली, २०७७ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


सरकारी मुद्धा सम्बन्धी पहिलो संसोधन नियमावली नेपाल राजपत्र २०७३ साउन ३ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......