निर्देशिकाहरु

सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी भएका निर्देशिका एवम् परिपत्रहरू ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


शिशु स्याहार केन्द्र संचालन निर्देशिका, २०७६ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


सर्वोच्च अदालतले गरेका कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेका कानूनी सिद्धान्त कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको बहस पैरवी, प्रतिरक्षा तथा कानूनी राय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


कार्यालय निरीक्षण तथ अभियोजन परिक्षण निर्देशिका, २०७५ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएको सरकारी वकील कार्यालयहरुको अनुगमनको एकीकृत प्रतिवेदन (माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट जारी निर्देशन र उजुरी/गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका समेत), २०७४ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


परिमार्जित कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लागु गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


अपराध पीडित तथा साक्षी सहायता निर्देशिका २०७३ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकीलहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७३ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ ।।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कार्यसञ्चालन तथा कार्यविवरण निर्देशिका २०७३ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


कारागार तथा हिरासत अनुगमन निर्देशिका ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......