बालबालिका संलग्न अपराधको प्रवृत्ति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५

आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५

आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, २०७५

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५