विशिष्टीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षणको मापदण्ड र पाठ्यक्रम ।

संवैधानिक कानून - स्रोत सामाग्री, २०७५ ।

सरकारी वकीलहरूका लागि संचालन गरिने विशिष्टीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षणको मापदण्ड र पाठ्यक्रम ।

संगठित अपराध सम्बन्धी स्रोत सामग्री

नजीर सङ्ग्रह, दोस्रो संस्करण, २०७६


पीडित मैत्री कक्षको अभिलेखिकरण सम्बन्धि कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६

राजस्व सम्बन्धी स्रोत पुस्तिका ।

अभियोजन जर्नल

सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कानून, प्रकृया र न्यायिक दृष्टिकोण सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५ ।