स्वच्छ सुनुवाइको अवधारणा र यसको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलको भूमिका ।

नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७६ सम्मेलन विशेषाङ्क ।

विशिष्टीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षणको मापदण्ड र पाठ्यक्रम ।

संवैधानिक कानून - स्रोत सामाग्री, २०७५ ।

सरकारी वकीलहरूका लागि संचालन गरिने विशिष्टीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षणको मापदण्ड र पाठ्यक्रम ।

संगठित अपराध सम्बन्धी स्रोत सामग्री

नजीर सङ्ग्रह, दोस्रो संस्करण, २०७६


पीडित मैत्री कक्षको अभिलेखिकरण सम्बन्धि कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६

राजस्व सम्बन्धी स्रोत पुस्तिका ।