महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन, २०७७ साउन, पूर्णाङक १९, वर्ष ९ अंक १ ।

सरकारी वकीलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ सम्मेलन विशेषाङ्क ।

सरकारी वकीलको विशिष्टीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम संग्रह अंग्रेजीमा ।

प्रमाण कानून स्रोत सामग्री ।

प्रमाणसम्बन्धी नजीरहरूको सार संक्षेप ।

सेेवा कानून सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरूको संग्रह, भाग १ ।

करणीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरूको सार संक्षेप ।

अभियोजन जर्नल, वर्ष ३, अंक १ ।

संवैधानिक स्रोत सामग्री दोस्रो संस्करण ।

मानव मर्यादा संरक्षणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र न्यायिक दृष्टिकोण ।