अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन, २०७७

प्रमाण कानून स्रोत सामग्री ।

नेपाल सरकार वादी मुद्दामा मुद्दा दोहोर्‌याई पाउने कारवाही सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन, २०७७ साउन, पूर्णाङक २०, वर्ष ९ अंक १ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन, २०७७ साउन, पूर्णाङक १९, वर्ष ९ अंक १ ।

सरकारी वकीलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ सम्मेलन विशेषाङ्क ।

सरकारी वकीलको विशिष्टीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम संग्रह अंग्रेजीमा ।

प्रमाण कानून स्रोत सामग्री ।

प्रमाणसम्बन्धी नजीरहरूको सार संक्षेप ।

सेेवा कानून सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरूको संग्रह, भाग १ ।