महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६

अभियोजन जर्नल, वर्ष २, अंक १

Standard and Syllabus of Specialization Training

सजाय निर्धारण प्रक्रियामा सरकारी वकीलको जिम्मेवारी सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७६ ।

नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा भएका सम्बोधनहरू तथा घोषणापत्र, २०७६ ।

हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६ ।

स्वच्छ सुनुवाइको अवधारणा र यसको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलको भूमिका ।

नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७६ सम्मेलन विशेषाङ्क ।

विशिष्टीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षणको मापदण्ड र पाठ्यक्रम ।

संवैधानिक कानून - स्रोत सामाग्री, २०७५ ।