राजपत्रांकित सरकारी वकील र राजपत्र अनंकित सहायक कर्मचारीहरुका लागि तयार पारिएका पाठ्यक्रमहरू ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरिएका बहसनोटको संग्रह ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन ।

मानव मर्यादा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था ।

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६

अभियोजन जर्नल, वर्ष २, अंक १

Standard and Syllabus of Specialization Training

सजाय निर्धारण प्रक्रियामा सरकारी वकीलको जिम्मेवारी सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७६ ।

नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा भएका सम्बोधनहरू तथा घोषणापत्र, २०७६ ।

हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६ ।