भ्रष्टाचार निवारण कानूनसम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो - भाग १ ।

कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार मुद्धा दायर गर्न जिल्ला सरकारी अधिवक्तालाई तोकेको सम्बन्धि राजपत्र।

मिति २०७६।११।०६ गते राजपत्रमा प्रकाशित बैकिङ्ग कसूर ।

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

मिति २०७६।११।०६ गते राजपत्रमा प्रकाशित राजश्व चुहावट सम्बन्धी ऐन ।

प्रमाण सम्बन्धी नजीरहरूको सार संक्षेप

अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन, २०७७

प्रमाण कानून स्रोत सामग्री ।

नेपाल सरकार वादी मुद्दामा मुद्दा दोहोर्‌याई पाउने कारवाही सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन, २०७७ साउन, पूर्णाङक २०, वर्ष ९ अंक १ ।