महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (आ.व.२०७८/७९ - २०८२/८२) ।

संगठित अपराधसम्बन्धी कार्यपत्रको सँगालो (भाग १) ।

सेवा कानून सम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो - भाग १ ।

संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको सार संक्षेप ।

भ्रष्टाचार निवारण कानूनसम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो - भाग १ ।

कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार मुद्धा दायर गर्न जिल्ला सरकारी अधिवक्तालाई तोकेको सम्बन्धि राजपत्र।

मिति २०७६।११।०६ गते राजपत्रमा प्रकाशित बैकिङ्ग कसूर ।

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

मिति २०७६।११।०६ गते राजपत्रमा प्रकाशित राजश्व चुहावट सम्बन्धी ऐन ।

प्रमाण सम्बन्धी नजीरहरूको सार संक्षेप