महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

मिति २०७६।११।०६ गते राजपत्रमा प्रकाशित राजश्व चुहावट सम्बन्धी ऐन ।

प्रमाण सम्बन्धी नजीरहरूको सार संक्षेप

अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन, २०७७

प्रमाण कानून स्रोत सामग्री ।

नेपाल सरकार वादी मुद्दामा मुद्दा दोहोर्‌याई पाउने कारवाही सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन, २०७७ साउन, पूर्णाङक २०, वर्ष ९ अंक १ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन, २०७७ साउन, पूर्णाङक १९, वर्ष ९ अंक १ ।

सरकारी वकीलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ सम्मेलन विशेषाङ्क ।

सरकारी वकीलको विशिष्टीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम संग्रह अंग्रेजीमा ।