क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2079-5-31 मिति २०७९।०५।३१ गतेको निर्णयानुसार काज तथा सरूवा तोकिएको सम्बन्धमा ।
2. 2079-5-29 EROPA सम्मेलनमा सहभागिता सम्बन्धमा ।
3. 2079-5-20 काज तथा सरुवा सम्न्धमा
4. 2079-5-17 सरुवा तथा काज सम्बन्धमा
5. 2079-5-14 निजामती सेवा दिवस सम्बन्धी सूचना ।
6. 2079-5-7 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मातहतका कार्यालय, कारागार तथा प्रहरी हिरासत अनुगमन प्रतिवेदनको ढाँचा ।
7. 2079-5-6 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ ।
8. 2079-5-6 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन, २०७९ ।
9. 2079-5-6 यौन हिंसा विरूद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९
10. 2079-4-26 मिति २०७९।०४।२६ गते वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेज्यूद्वारा मातहतका कार्यालयलाई दिनुभएको निर्देशन।
11. 2079-4-16 मुद्दा नंः ०७८-WH-०१७६ (बन्दीप्रत्यक्षीकरणः गाण्डिव काफ्ले विरूद्ध उच्च अदालत पाटन समेत) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को उपदफा ४ को प्रयोजनार्थ फैसलाको पूर्णलेख तायर भई प्रमाणिकरण भएको मितिबाट एक वर्ष अवधिको गणना शुरूहुने भन्ने सम्बन्धमा भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
12. 2079-4-16 उच्च अदालतका न्यायाधिशको पदमा पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
13. 2079-4-9 एक भन्दा बढी कसूरमा सजाय गर्दा कैद हद के कसरी गर्ने भन्ने समेत सन्दर्भमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ समेतको व्याख्या भई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७८।०९।२९ मा भएको फैसला (आङजेन लामा विरूद्ध बर्दिया जिल्ला अदालत समेत, मुद्दाःबन्दीप्रत्यक्षीकरण-०७८-NF-०००७)
14. 2079-4-1 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्वर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको वार्षिक कार्य योजना २०७९/८०
15. 2079-3-30 निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा