क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2078-2-1 फौजदारी कसूर अध्यादेश, २०७८ ।
2. 2078-1-27 अनुसन्धान समिति गठन भएको सम्बन्धमा ।
3. 2078-1-23 शंकित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने सम्बन्धमा ।
4. 2078-1-22 मिति २०७८।०१।१९ गते अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा ।
5. 2078-1-19 मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८
6. 2078-1-15 Surveillance System सम्बन्धी बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
7. 2078-1-15 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
8. 2078-1-14 अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा ।
9. 2078-1-13 महान्यायाधिवक्ताको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा मिति २०७८।०१।१३ गते प्रकाशित सूचना
10. 2077-12-31 मिति २०७७ ।१२।२६ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापन समितिको निर्णय
11. 2077-12-31 चेक अनादर सम्बन्धी बैकिङ्ग कसूर मुद्दामा प्रतिवादीले पीडितलाई बिगो रकम बुझाईसकेको अवस्थामा विगो बमोजिम जरिवाना गर्नु नपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।०३।०५ मा भएको फैसला (०७५-RV-०१४१) र सो फैसला उपर पुनरावलोकनको अनुमति नहुने गरी मिति २०७७।०१।०८ मा भएको (०७६-RV-०२२४) आदेश ।
12. 2077-12-28 मुख्य न्यायाधिवक्तासँगको राष्ट्रिय कार्याशाला सम्पन्न
13. 2077-12-27 सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम सुरू
14. 2077-12-26 सरकारी वकील र प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतका लागि आयोजित बाल न्याय सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम २०७७ चैत्र २६ गते सम्पन्न ।
15. 2077-12-26 रा.प. द्वितीय श्रेणीका सरकारी वकीलहरूका लागि आयोजित एक हप्ते प्रशिक्षण कार्यक्रम २०७७ चैत्र २३ गते सम्पन्न ।