क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2080-9-4 चमेनागृह संचालन सम्बन्धी १५ (पन्ध्र) दिने सूचना सम्बन्धमा ।
2. 2080-8-27 मिति २०८०।०८।२७ गतेको निर्णयानुसार राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको सरूवा, काज तथा फिर्ता सम्बन्धमा ।
3. 2080-8-11 वैदेशिक अध्ययन/तालिम कार्यक्रम छात्रवृत्ति मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
4. 2080-8-4 सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
5. 2080-8-1 रमेश साह विरूद्ध नेपाल सरकार भएको लागू औषध मुद्दा (072-CR-1043) मा मिति २०७८/०८/०४ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला ।
6. 2080-8-1 खगेन्द्र नेपाली विरुद्ध नेपाल सरकार मुद्दा- विष सेवन गराई मृत्यु(कर्व्तय ज्यान)संयक्तु रुपमा मिलेर गरिने आत्महत्या (Suicide Pact) सम्बन्धमा भएको फैसला ।
7. 2080-7-23 लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।
8. 2080-7-21 फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोजिम गठीत सजाय सुझाव समितिमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण ।
9. 2080-7-12 वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृति सम्बन्धमा ।
10. 2080-6-29 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
11. 2080-6-14 बैंकिङ्ग कसूर मुद्दा (०७५-RB-०७२१) मा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०।०२।३१ गते भएको आदेश ।
12. 2080-6-7 मिति २०८०।०६।०७ गतेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सूचना सम्बन्धमा ।
13. 2080-6-5 पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाही उचित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।
14. 2080-5-24 मिलापत्र सम्बन्धी मुद्दा नं. (०७८-WO-०१९८) मा मिति २०८०।०३।०६ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश ।
15. 2080-5-19 मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० (अरि १८)