क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2080-6-29 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
2. 2080-6-14 बैंकिङ्ग कसूर मुद्दा (०७५-RB-०७२१) मा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०।०२।३१ गते भएको आदेश ।
3. 2080-6-7 मिति २०८०।०६।०७ गतेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सूचना सम्बन्धमा ।
4. 2080-6-5 पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाही उचित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।
5. 2080-5-24 मिलापत्र सम्बन्धी मुद्दा नं. (०७८-WO-०१९८) मा मिति २०८०।०३।०६ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश ।
6. 2080-5-19 मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० (अरि १८)
7. 2080-5-18 सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. १३० र १३१ को पत्रको व्यहोरा अवगत गर्नुभई ईच्छुक र योग्य उम्मेदेवारले आवश्यक कागजात संलग्न गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रशासन शाखामा निवेदन गर्नुहोला ।
8. 2080-5-11 अमर श्रेष्ठ विरूद्ध उच्च अदालत पाटन समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (०७९-WF-००१२) मा सर्वोच्च अदालतको मिति २०८० जेष्ठ १८ गतेको आदेश ।
9. 2080-5-11 अमर श्रेष्ठ विरूद्ध उच्च अदालत पाटन समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (०७९-WF-००१२) मा मिति २०८० जेष्ठ १८ गतेको आदेश ।
10. 2080-5-4 प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको लिखित जवाफ तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धमा ।
11. 2080-4-32 ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले म्याद बुझाउन नसकिएको अवस्थामा मात्र राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, घरदैलोमा रितपूर्वक म्याद तामेल भएको देखिएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना प्रकाशित गर्नुनपर्ने भन्ने व्याख्या (०६७-WO-०६२८), मिति २०७९।०९।०४ गते सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
12. 2080-4-16 जानकारी सम्बन्धमा
13. 2080-4-11 नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड सम्बन्धमा ।
14. 2080-3-27 अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको सुचना (संख्या १७) ।
15. 2080-3-27 राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनलाई सुदृढ बनाउनको लागि अनुसन्धानको प्रक्रियमा सरकारी वकीलको भूमिका स्थापित गर्ने गरी यथाशिघ्र आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशानात्मक आदेश (परिवर्तित नाम नारायणी १ को हकमा अधिवक्ता नवल किशोर साह विरूद्ध डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौं समेत/मुद्दाः वादी प्रत्यक्षीकरण/०७९-WH-००२६/आदेश मितिः २०७९।०५।१६)