क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2079-8-16 सरकारी वकीलहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धी सूचना
2. 2079-8-12 ईम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धमा ।
3. 2079-8-10 कार्यपत्र लेखन कार्यका लागि सरकारी वकीलहरुको समूह गठन गरिएको सम्बन्धमा
4. 2079-8-9 मिति २०७९।०९।०१ गते नेपालगंजमा "Consultation Regarding the Investigation and Prevention of Custodial Deaths in Nepal" विषयको कार्यक्रम/गोष्ठीको मनोनयन सम्बन्धमा।
5. 2079-8-9 मिति २०७९।०८।१६ गते हुने महिला सरकारी वकीलसँग कार्य सम्पादन समिक्षा र सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रको मनोनयन सम्बन्धमा ।
6. 2079-8-9 सरकारी वकीलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको सम्बन्धमा सूचना
7. 2079-8-7 प्रादेशिक कार्य समिक्षा (धनगढी) कार्यक्रममा मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा
8. 2079-8-7 प्रादेशिक कार्य समिक्षा (मधेश) कार्यक्रममा मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा
9. 2079-7-20 मिति २०७९/०७/२५ गते काठमाडौंमा सम्बन्धित सरोकारवाला सरकारी वकील, प्रहरी र अन्य पदाधिकारीहरूसंग छलफल कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा।
10. 2079-7-18 मिति २०७९/०७/२१ देखि २०७९/०७/२५ सम्म सञ्चालन हुने विधि विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको बाकीँ थप मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा।
11. 2079-7-18 मिति २०७९/०७/२१ देखि २०७९/०७/२५ सम्म सञ्चालन हुने विधि विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको थप मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा।
12. 2079-7-18 मिति २०७९/०७/२१ देखि २०७९/०७/२५ सम्म सञ्चालन हुने विधि विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा।
13. 2079-7-17 मिति २०७९।०७।२३ गते विराटनगरमा सम्बन्धित सरोकारवाला सरकारी वकील, प्रहरी र अन्य पदाधिकारीहरूसँग छलफल कार्यक्रमको लागि मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा ।
14. 2079-7-15 "Emerging Trends and Illicit Drug Production" विषयक तालिमको लागि मनोनयन सम्बन्धमा ।
15. 2079-7-2 लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।