क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2078-10-10 कोभिड - १९ संक्रमित कर्मचारीको विदा सम्बन्धी परिपत्र ।
2. 2078-9-28 परिपत्र सम्बन्धमा !
3. 2078-9-26 स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्बन्धी ।
4. 2078-9-25 सरुवा सम्बन्धमा ।
5. 2078-9-16 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयको एकीकृत कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ।
6. 2078-9-11 जनकपूरमा सरकारी वकीलहरुको राष्टिय कार्य समीक्षा कार्यक्रम ।
7. 2078-8-29 पुस्तक फिर्ता सम्बन्धमा ।
8. 2078-8-21 मिति २०७८।०८।२० को निर्णयानुसार काज तोकिएका सरकारी वकीलहरुको विवरण
9. 2078-8-17 मिति २०७८।०८।१५ गते जारी भएका अध्यादेशहरू सम्बन्धमा ।
10. 2078-8-16 यौन हिंसा अध्यादेश, २०७८
11. 2078-8-16 फौजदारी कसूर अध्यादेश, २०७८
12. 2078-8-16 रेल्वे अध्यादेश, २०७८
13. 2078-8-16 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
14. 2078-8-2 मिति २०७८।०८।०२ को निर्णयानुसार काज तोकिएका सरकारी वकील तथा सरुवा एवम् काज खटाइएका राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुको नामावली
15. 2078-8-2 विधि विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा ।