क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2078-1-14 अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा ।
2. 2078-1-13 महान्यायाधिवक्ताको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा मिति २०७८।०१।१३ गते प्रकाशित सूचना
3. 2077-12-31 मिति २०७७ ।१२।२६ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापन समितिको निर्णय
4. 2077-12-31 चेक अनादर सम्बन्धी बैकिङ्ग कसूर मुद्दामा प्रतिवादीले पीडितलाई बिगो रकम बुझाईसकेको अवस्थामा विगो बमोजिम जरिवाना गर्नु नपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।०३।०५ मा भएको फैसला (०७५-RV-०१४१) र सो फैसला उपर पुनरावलोकनको अनुमति नहुने गरी मिति २०७७।०१।०८ मा भएको (०७६-RV-०२२४) आदेश ।
5. 2077-12-28 मुख्य न्यायाधिवक्तासँगको राष्ट्रिय कार्याशाला सम्पन्न
6. 2077-12-27 सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम सुरू
7. 2077-12-26 सरकारी वकील र प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतका लागि आयोजित बाल न्याय सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम २०७७ चैत्र २६ गते सम्पन्न ।
8. 2077-12-26 रा.प. द्वितीय श्रेणीका सरकारी वकीलहरूका लागि आयोजित एक हप्ते प्रशिक्षण कार्यक्रम २०७७ चैत्र २३ गते सम्पन्न ।
9. 2077-12-25 सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा ।
10. 2077-12-25 सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिममा मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा
11. 2077-12-23 वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन सम्बन्धमा ।
12. 2077-12-20 राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीका सरकारी वकीलका लागि आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमको समुद्घाटन ।
13. 2077-12-20 सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतन्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०२०
14. 2077-12-20 रिक्त भएको पदमा सरुवा सहमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
15. 2077-12-19 मिति २०७७।१२।१९ को निर्णयानुसार काज खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण