क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2077-10-9 मनोनयन सम्बन्धमा ।
2. 2077-10-6 मनोनयन सम्बन्धमा ।
3. 2077-10-6 मनोनयन सम्बन्धमा ।
4. 2077-9-27 कानूनका प्राध्यापकसँग अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन विषयमा छलफल कार्यक्रम २०७७ पुष २७ गते सम्पन्न ।
5. 2077-9-26 नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाज्यूबाट कारागार कार्यालय, झापालाई २०७७ पुस २३ गते पुस्तक हस्तान्तरण ।
6. 2077-9-23 महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट काठमाडौं उपत्यका स्थित तीनवटा कारागार कार्यालयलाई २०७७ पुस २३ गते पुस्तक हस्तान्तरण ।
7. 2077-9-22 महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, बारा र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, बाजुराको २०७७ पुष २२ गते भवन समुदघाट्न ।
8. 2077-9-21 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखाको च.नं.५३१६, मिति २०७७।०९।२१ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्र ।
9. 2077-9-15 यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७७ ।
10. 2077-9-15 कसूर सम्बन्धी मुद्धा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने गरी तोकेको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०७७|०६|२६
11. 2077-9-15 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ ।
12. 2077-9-15 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ ।
13. 2077-9-15 प्रमाण दोश्रो संशोधन ऐन, २०७७ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०७७ | ०२ |२०
14. 2077-9-15 फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन पहिलो संशोधन नियमावली, २०७६ ।
15. 2077-9-15 मिति २०७६|३|१६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसुची २० मा हेरफेर गरिएको अभियोग पत्रको ढाँचा ।