कार्यालय कोड नं कार्यालयको नाम
21. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, ताप्लेजुङ
22. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथर
23. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, ईलाम
24. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, झापा
25. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, मोरङ
26. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, सुनसरी
27. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धनकुटा
28. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, तेह्रथुम
29. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, संखुवासभा
30. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, भोजपुर
31. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, सोलुखुम्बु
32. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, ओखलढुङ्गा
33. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, खोटाङ
34. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, उदयपुर
35. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, सप्तरी
36. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, सिराहा
37. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धनुषा
38. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, महोत्तरी