क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2077-1-22 आ.व.२०७५।७६ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश ।
2. 2077-1-4 मिति २०७७।०१।०४ गतेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय ।
3. 2076-11-8 माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेल पद बहाली भएपछि दुई वर्षमा भएका संस्थागत सुधारका कार्यहरु र आगामी एक वर्षमा गरिने कार्यक्रमको रुपरेखा ।
4. 2076-10-21 Workshop for Prosecutors on Justice for Children
5. 2076-9-6 नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र, २०७६ ।
6. 2076-9-2 नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन ।
7. 2076-8-6 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कारवाही एवम् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसंगको अन्तरसम्बन्ध विषयक दोस्रो राष्ट्रिय कार्यशाला मिति २०७६|०८|०६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न ।
8. 2076-8-6 समुदाय-प्रहरी साझेदारी तथा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रमको शुभारम्भ ।
9. 2076-7-22 Workshop on “Criminal and Financial Investigations of Corruption Crimes, Links to Money Laundering”
10. 2076-7-22 सरकारी वकीलका लागि विद्युतिय अपराध कानून सम्बन्धी विशिष्टीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम .