क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2077-9-15 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ ।
2. 2077-9-15 प्रमाण दोश्रो संशोधन ऐन, २०७७ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०७७ | ०२ |२०
3. 2077-9-15 फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन पहिलो संशोधन नियमावली, २०७६ ।
4. 2077-9-15 मिति २०७६|३|१६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसुची २० मा हेरफेर गरिएको अभियोग पत्रको ढाँचा ।
5. 2076-4-14 मिति २०७६ जेठ २० गते संशोधन भएको बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि नियमावली, २०७६ ।
6. 2075-9-25 २०७५ पौष १६ गते देवानी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूचीमा हेरफेर ।
7. 2075-4-14 २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ ।
8. 2075-4-14 २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ ।
9. 2075-4-14 २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी फ़ौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ ।
10. 2075-4-14 २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ।