क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2080-9-19 नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०
2. 2080-9-4 चमेनागृह संचालन सम्बन्धी १५ (पन्ध्र) दिने सूचना सम्बन्धमा ।
3. 2080-8-27 मिति २०८०।०८।२७ गतेको निर्णयानुसार राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको सरूवा, काज तथा फिर्ता सम्बन्धमा ।
4. 2080-8-11 वैदेशिक अध्ययन/तालिम कार्यक्रम छात्रवृत्ति मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
5. 2080-8-4 सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
6. 2080-7-23 लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।
7. 2080-7-21 फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोजिम गठीत सजाय सुझाव समितिमा रहनु भएका पदाधिकारीहरुको विवरण ।
8. 2080-7-12 वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृति सम्बन्धमा ।
9. 2080-6-29 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
10. 2080-6-5 पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाही उचित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।