क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2078-9-25 सरुवा सम्बन्धमा ।
2. 2078-9-16 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयको एकीकृत कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ।
3. 2078-8-29 पुस्तक फिर्ता सम्बन्धमा ।
4. 2078-8-21 मिति २०७८।०८।२० को निर्णयानुसार काज तोकिएका सरकारी वकीलहरुको विवरण
5. 2078-8-17 मिति २०७८।०८।१५ गते जारी भएका अध्यादेशहरू सम्बन्धमा ।
6. 2078-8-2 मिति २०७८।०८।०२ को निर्णयानुसार काज तोकिएका सरकारी वकील तथा सरुवा एवम् काज खटाइएका राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुको नामावली
7. 2078-8-2 विधि विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा ।
8. 2078-7-25 लेख रचना उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा सरकारी वकील समाजको सूचना
9. 2078-7-10 चमेनागृह संचालन सम्बन्धी सूचना ।
10. 2078-6-18 Japan International Cooperation Agency को कार्यक्रमका लागि इच्छुक सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरुले सम्पर्क गर्ने सम्बन्धमा