क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2079-8-18 सम्मेलनमा सहभागी हुने सम्बन्धमा
2. 2079-8-17 लेख रचना उपलब्ध गराईदिने
3. 2079-8-16 सरकारी वकीलहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धी सूचना
4. 2079-8-12 ईम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धमा ।
5. 2079-8-10 कार्यपत्र लेखन कार्यका लागि सरकारी वकीलहरुको समूह गठन गरिएको सम्बन्धमा
6. 2079-8-9 मिति २०७९।०९।०१ गते नेपालगंजमा "Consultation Regarding the Investigation and Prevention of Custodial Deaths in Nepal" विषयको कार्यक्रम/गोष्ठीको मनोनयन सम्बन्धमा।
7. 2079-8-9 मिति २०७९।०८।१६ गते हुने महिला सरकारी वकीलसँग कार्य सम्पादन समिक्षा र सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रको मनोनयन सम्बन्धमा ।
8. 2079-8-9 सरकारी वकीलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको सम्बन्धमा सूचना
9. 2079-8-7 प्रादेशिक कार्य समिक्षा (धनगढी) कार्यक्रममा मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा
10. 2079-8-7 प्रादेशिक कार्य समिक्षा (मधेश) कार्यक्रममा मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा