क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2076-5-5 परिपत्र सम्बन्धमा ।
2. 2076-5-5 वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।
3. 2076-4-30 वार्षिक कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा ।
4. 2076-4-29 २०७६ साउन २६ गते माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०७६।७७ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने कार्यक्रमहरुको विवरण
5. 2076-4-23 सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा
6. 2076-4-22 नेपाल सरकार पक्ष भएका मुद्दाहरूमा सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षाका लागि सरकारी निकायहरूबाट तोकिएका सम्पर्क व्यक्तिहरूको नामावली
7. 2076-4-16 दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना २०७६|०७७
8. 2076-4-16 आर्थिक वर्ष २०७६ / २०७७ को अख्तियारी तथा बजेट कार्यन्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ।
9. 2076-4-13 मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली सफ्टवेयर सम्बन्धमा ।
10. 2076-4-12 ईन्टरनेट सेवा खरिद सम्बन्धमा ।