क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2080-11-30 सरकारी वकीललाई छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययनको निम्ति Scholarship Profile सम्बन्धमा ।
2. 2080-11-27 पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत अनुस्थापन सम्बन्धमा ।
3. 2080-11-24 Australia Awards Scholarship अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
4. 2080-11-24 KOICA Scholarship Program छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
5. 2080-11-24 वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
6. 2080-11-8 वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
7. 2080-10-22 प्रतिभा डबली कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा ।
8. 2080-10-22 वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धम ।
9. 2080-9-20 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
10. 2080-9-19 नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०