क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2080-6-14 बैंकिङ्ग कसूर मुद्दा (०७५-RB-०७२१) मा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०।०२।३१ गते भएको आदेश ।
2. 2080-5-24 मिलापत्र सम्बन्धी मुद्दा नं. (०७८-WO-०१९८) मा मिति २०८०।०३।०६ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश ।
3. 2080-5-11 अमर श्रेष्ठ विरूद्ध उच्च अदालत पाटन समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (०७९-WF-००१२) मा मिति २०८० जेष्ठ १८ गतेको आदेश ।
4. 2080-4-32 ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले म्याद बुझाउन नसकिएको अवस्थामा मात्र राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, घरदैलोमा रितपूर्वक म्याद तामेल भएको देखिएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना प्रकाशित गर्नुनपर्ने भन्ने व्याख्या (०६७-WO-०६२८), मिति २०७९।०९।०४ गते सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
5. 2080-3-27 राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनलाई सुदृढ बनाउनको लागि अनुसन्धानको प्रक्रियमा सरकारी वकीलको भूमिका स्थापित गर्ने गरी यथाशिघ्र आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशानात्मक आदेश (परिवर्तित नाम नारायणी १ को हकमा अधिवक्ता नवल किशोर साह विरूद्ध डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौं समेत/मुद्दाः वादी प्रत्यक्षीकरण/०७९-WH-००२६/आदेश मितिः २०७९।०५।१६)
6. 2080-3-5 फौजदारी मुद्दामा म्याद थप गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी सम्बन्धी आदेश ।
7. 2080-1-19 विदुतिय कारोबार ऐन अन्तरगतको कसुर (Cyber Crime) मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसाला ।
8. 2079-12-30 जाहेरवाली र पिडितले प्रतिकूल (hostile) वकपत्र गरेको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी कसूरमा सफाई दिन नमिल्ने
9. 2079-9-17 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, को दफा १५५को प्रयोग सम्बन्धी व्याख्या (०७८-WF-००३०)
10. 2079-9-17 मुलुकी अपराध संहिता २०७४, को दफा २११ देखि २१४ का प्रवधानहरुको व्याख्या (०७८-WF-००२९ ) ।