क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2078-12-29 मिति २०७८।११।२९ गते सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासबाट वैदशिक रोजगार कसूर (072-CR-1542) सम्बन्धी भएको फैसला ।
2. 2078-11-5 मिति २०७७ | १० | २० गते सर्वेाच्च अदालतबाट बहुविवाह मु्द्दामा भएको फैसला
3. 2078-4-27 मिति २०७६ भदौ १२ गते सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला ।
4. 2077-12-31 चेक अनादर सम्बन्धी बैकिङ्ग कसूर मुद्दामा प्रतिवादीले पीडितलाई बिगो रकम बुझाईसकेको अवस्थामा विगो बमोजिम जरिवाना गर्नु नपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।०३।०५ मा भएको फैसला (०७५-RV-०१४१) र सो फैसला उपर पुनरावलोकनको अनुमति नहुने गरी मिति २०७७।०१।०८ मा भएको (०७६-RV-०२२४) आदेश ।
5. 2077-12-2 कसुरजन्य कार्यको आरोप लगाई नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई अनुसन्धानको लागि निगरानी कक्षमा राख्न अदालतको अनुमति माग गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रकृयाका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७।०३।२१ मा भएको निर्देशात्मक आदेश (लक्ष्मी नानी) थापा विरूद्ध रूकुम जिल्ला अदालत, रूकुम पश्चिम समेत (रिट नः ०७६-WH-०३८०)
6. 2077-11-21 सवारी ज्यान मुद्दा (चालक अनुमति नभएको)मा सर्वोच्च अदालतबाट सवारी तथा यातायत व्यवस्था ऐन , २०४९ को दफा १६१(२) को कसूर कायम भई सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।११।०१ मा भएको फैसला।
7. 2077-6-23 मिति २०७६ फागुन २९ गते खोटा चलन र संगठित अपराध मुद्दामा सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला ।
8. 2077-6-19 नेपाल सरकार विरूद्ध सूर्य बहादुर भन्ने रामकृष्ण न्यौपाने भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा सम्बन्धी मिति २०७६ माघ २ गते सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला । [जरियाको सिद्धान्त (Doctrine of Causation) ]
9. 2077-6-1 एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध नेपाल सरकार भएको क्षतिपूर्ति मुद्दा सम्बन्धी मिति २०७६ कार्तिक १७ गते सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला ।
10. 2077-4-4 कानूनको संवैधानिकता परिक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरू, २०७७ ।