क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2078-3-10 मिति २०७८।०२।३१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अपराध पीडित संरक्षण नियमावली, २०७७
2. 2078-2-10 रेल्वे सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८
3. 2078-2-9 नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
4. 2078-2-9 कोभिड- १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८
5. 2078-2-1 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ ।
6. 2078-2-1 यौन हिंसा अध्यादेश, २०७८ ।
7. 2078-2-1 फौजदारी कसूर अध्यादेश, २०७८ ।
8. 2077-9-15 यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७७ ।
9. 2077-9-15 कसूर सम्बन्धी मुद्धा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने गरी तोकेको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०७७|०६|२६
10. 2077-9-15 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ ।