क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2078-8-16 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
2. 2078-6-4 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसूचीमा हे्रफेर सम्बन्धी ।
3. 2078-3-27 स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधित अध्यादेश
4. 2078-3-10 मिति २०७८।०२।३१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अपराध पीडित संरक्षण नियमावली, २०७७
5. 2078-2-10 रेल्वे सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८
6. 2078-2-9 नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
7. 2078-2-9 कोभिड- १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८
8. 2078-2-1 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ ।
9. 2078-2-1 यौन हिंसा अध्यादेश, २०७८ ।
10. 2078-2-1 फौजदारी कसूर अध्यादेश, २०७८ ।