क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2078-2-1 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ ।
2. 2078-2-1 यौन हिंसा अध्यादेश, २०७८ ।
3. 2078-2-1 फौजदारी कसूर अध्यादेश, २०७८ ।
4. 2077-9-15 यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७७ ।
5. 2077-9-15 कसूर सम्बन्धी मुद्धा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने गरी तोकेको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०७७|०६|२६
6. 2077-9-15 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ ।
7. 2077-9-15 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ ।
8. 2077-9-15 प्रमाण दोश्रो संशोधन ऐन, २०७७ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०७७ | ०२ |२०
9. 2077-9-15 फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन पहिलो संशोधन नियमावली, २०७६ ।
10. 2077-9-15 मिति २०७६|३|१६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसुची २० मा हेरफेर गरिएको अभियोग पत्रको ढाँचा ।