क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2077-10-9 मनोनयन सम्बन्धमा ।
2. 2077-10-6 मनोनयन सम्बन्धमा ।
3. 2077-10-6 मनोनयन सम्बन्धमा ।
4. 2077-9-21 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखाको च.नं.५३१६, मिति २०७७।०९।२१ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्र ।
5. 2077-9-10 सरकारी वकीलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्र, २०७७ ।
6. 2077-9-8 नेपालका सरकारी वकीलहरूको तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ सम्मेलन विशेषाङ्क ।
7. 2077-9-7 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नवनिर्मित भवन एवं सरकारी वकीलहरुको तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को समुद्घाटन गर्ने जानकारी सम्बन्धमा
8. 2077-9-6 तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि संयोजन समुह गठन भएको सम्बन्धमा ।
9. 2077-9-5 राष्ट्रिय सम्मेलन - अनुशासन थप नियमहरु सम्बन्धमा
10. 2077-9-3 तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा समूह विभाजन गरिएको सम्बन्धमा