क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2079-7-2 लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।
2. 2079-5-31 मिति २०७९।०५।३१ गतेको निर्णयानुसार काज तथा सरूवा तोकिएको सम्बन्धमा ।
3. 2079-5-29 EROPA सम्मेलनमा सहभागिता सम्बन्धमा ।
4. 2079-5-20 काज तथा सरुवा सम्न्धमा
5. 2079-5-17 सरुवा तथा काज सम्बन्धमा
6. 2079-5-14 निजामती सेवा दिवस सम्बन्धी सूचना ।
7. 2079-5-7 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मातहतका कार्यालय, कारागार तथा प्रहरी हिरासत अनुगमन प्रतिवेदनको ढाँचा ।
8. 2079-4-26 मिति २०७९।०४।२६ गते वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेज्यूद्वारा मातहतका कार्यालयलाई दिनुभएको निर्देशन।
9. 2079-4-16 उच्च अदालतका न्यायाधिशको पदमा पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
10. 2079-4-1 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्वर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको वार्षिक कार्य योजना २०७९/८०