क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2077-11-22 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७७ फाल्गुण १९ गतेको निर्णय अनुसार तोकिनुभएका सरकारी वकीलहरुको विवरण
2. 2077-11-17 वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृति मनोनयन सम्बन्धमा ।
3. 2077-11-16 चमेनागृह - सम्झौता गर्न आउन बारे ।
4. 2077-11-9 माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूको पद बहाली भएपछि तीन वर्षमा भएका संस्थागत सुधारका कार्यहरु र आगामी एक वर्षको कार्यक्रमको रुपरेखा ।
5. 2077-11-4 जानकारी सम्बन्धमा ।
6. 2077-10-9 मनोनयन सम्बन्धमा ।
7. 2077-10-6 मनोनयन सम्बन्धमा ।
8. 2077-10-6 मनोनयन सम्बन्धमा ।
9. 2077-9-21 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखाको च.नं.५३१६, मिति २०७७।०९।२१ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्र ।
10. 2077-9-10 सरकारी वकीलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्र, २०७७ ।