क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2078-1-22 मिति २०७८।०१।१९ गते अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा ।
2. 2078-1-19 मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८
3. 2078-1-15 Surveillance System सम्बन्धी बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
4. 2078-1-15 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
5. 2078-1-14 अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा ।
6. 2078-1-13 महान्यायाधिवक्ताको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा मिति २०७८।०१।१३ गते प्रकाशित सूचना
7. 2077-12-31 मिति २०७७ ।१२।२६ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापन समितिको निर्णय
8. 2077-12-25 सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा ।
9. 2077-12-25 सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिममा मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा
10. 2077-12-23 वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन सम्बन्धमा ।