क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2079-7-20 मिति २०७९/०७/२५ गते काठमाडौंमा सम्बन्धित सरोकारवाला सरकारी वकील, प्रहरी र अन्य पदाधिकारीहरूसंग छलफल कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा।
2. 2079-7-18 मिति २०७९/०७/२१ देखि २०७९/०७/२५ सम्म सञ्चालन हुने विधि विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको बाकीँ थप मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा।
3. 2079-7-18 मिति २०७९/०७/२१ देखि २०७९/०७/२५ सम्म सञ्चालन हुने विधि विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको थप मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा।
4. 2079-7-18 मिति २०७९/०७/२१ देखि २०७९/०७/२५ सम्म सञ्चालन हुने विधि विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा।
5. 2079-7-17 मिति २०७९।०७।२३ गते विराटनगरमा सम्बन्धित सरोकारवाला सरकारी वकील, प्रहरी र अन्य पदाधिकारीहरूसँग छलफल कार्यक्रमको लागि मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा ।
6. 2079-7-15 "Emerging Trends and Illicit Drug Production" विषयक तालिमको लागि मनोनयन सम्बन्धमा ।
7. 2079-7-2 लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।
8. 2079-5-31 मिति २०७९।०५।३१ गतेको निर्णयानुसार काज तथा सरूवा तोकिएको सम्बन्धमा ।
9. 2079-5-29 EROPA सम्मेलनमा सहभागिता सम्बन्धमा ।
10. 2079-5-20 काज तथा सरुवा सम्न्धमा