क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2080-5-18 सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. १३० र १३१ को पत्रको व्यहोरा अवगत गर्नुभई ईच्छुक र योग्य उम्मेदेवारले आवश्यक कागजात संलग्न गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रशासन शाखामा निवेदन गर्नुहोला ।
2. 2080-5-11 अमर श्रेष्ठ विरूद्ध उच्च अदालत पाटन समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (०७९-WF-००१२) मा सर्वोच्च अदालतको मिति २०८० जेष्ठ १८ गतेको आदेश ।
3. 2080-5-4 प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको लिखित जवाफ तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धमा ।
4. 2080-4-16 जानकारी सम्बन्धमा
5. 2080-4-11 नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड सम्बन्धमा ।
6. 2080-3-26 अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम गर्ने गराउने सम्बन्धमा ।
7. 2080-3-15 वैकिङ्ग (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको चेक बाउन्स मुद्दा र विद्दुतिय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको साईबर क्राइम सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईको क्षेत्रअधिकार ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धी राजपत्र
8. 2080-3-6 अभियोगपत्र अपलोड गर्ने सम्बन्धमा ।
9. 2080-2-14 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धमा।
10. 2080-2-2 निर्देशन सम्बन्धमा।