क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2078-1-14 अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा ।
2. 2078-1-13 महान्यायाधिवक्ताको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा मिति २०७८।०१।१३ गते प्रकाशित सूचना
3. 2077-12-31 मिति २०७७ ।१२।२६ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापन समितिको निर्णय
4. 2077-12-25 सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा ।
5. 2077-12-25 सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिममा मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा
6. 2077-12-23 वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन सम्बन्धमा ।
7. 2077-12-20 सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतन्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०२०
8. 2077-12-20 रिक्त भएको पदमा सरुवा सहमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
9. 2077-12-19 मिति २०७७।१२।१९ को निर्णयानुसार काज खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण
10. 2077-12-6 लेख रचना उपलब्ध गराइदिन हुन ।