क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2075-5-12 सरकारी वकीलको विशिष्टीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५
2. 2075-4-14 विशिष्टकरण फाराम सम्बन्धमा ।
3. 2075-4-14 फौजदारी कसूर सजाय (निर्धारण तथा कार्यविधि) ऐन, २०७४ सम्बन्धी विशिष्टकृत प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा ।
4. 2075-4-14 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक कार्ययोजना (२०७५/०७६) ।
5. 2075-4-14 वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृति सम्बन्धमा ।
6. 2075-4-14 मातहातका कार्यालयबाट अा.ब.२०७५/७६ को प्राप्त बार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत तथा प्राप्त हुन नसकेका कार्यालयहरुलाई पुन २०७५ श्रावण १५ सम्म अभिलम्ब पठाउने सम्बन्धमा ।
7. 2075-4-14 उच्च सरकारी वकील र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरुका लागि तयार गरिएको मुद्दाको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित रजिष्ट्ररहरु ।
8. 2075-4-14 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको E-Attorney कार्यक्रम सम्बन्धी दुई दिवसीय कार्यशाला २०७५।०३।२२ देखि २०७५।०३।२३ सम्म ।
9. 2075-4-14 परिपत्र सम्बन्धमा ।
10. 2075-4-14 वार्षिक कार्ययोजना सम्बन्धमा ।