क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2075-5-12 JDS छात्रवृतिमा आवेदन दिने सम्बन्धमा सूचना ।
2. 2075-5-12 मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) सम्बन्धी नियमावली २०७५ तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ र उच्च अदालत (पहिलो संसोधन) नियमावली २०७५
3. 2075-5-12 कसुरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियामावली,२०७५ ।
4. 2075-5-12 सरकारवादी मुद्दा नचल्ने सम्बन्धी निर्णयहरुको अनुसन्धानमूलक अध्ययन ।
5. 2075-5-12 मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनको फाराम सम्बन्धमा ।
6. 2075-5-12 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
7. 2075-5-12 मिति २०७५ भाद्र १ गते कार्यक्रम गर्ने सम्बन्धमा ।
8. 2075-5-12 सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावलीकाे मस्याैदा उपर सुझाव दिने सम्बन्धमा ।
9. 2075-5-12 कारागार तथा हिरासत अनुगमन निर्देशिका ।
10. 2075-5-12 सरकारवादी मुद्दा नचल्ने सम्ब्धी निर्णयहरुको अनुसन्धानमूलक अध्ययन ।