क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2075-8-27 सरकारी वकील तथा कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्नका लागि सिफारिस सम्बन्धमा ।
2. 2075-8-27 वार्षिक-कार्ययोजना-सम्बन्धमा ।
3. 2075-8-27 साक्षी उपस्थिति गराउने सम्बन्धमा ।
4. 2075-8-27 दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने सरकारी वकीलहरुको मनोनयन सम्बन्धमा ।
5. 2075-8-27 बेरुजु फर्छौट सम्बन्धमा ।
6. 2075-8-27 लगातार कारवाही र सुनुवाई सम्बन्धमा ।
7. 2075-8-27 वार्षिक कार्ययोजना सम्बन्धमा ।
8. 2075-8-27 सम्मेलनका सहभागी तथा पर्यवेक्षकहरुले पालन गर्नुपर्ने नियमहरु ।
9. 2075-8-2 राजस्वसम्बन्धी विशिष्टीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, मनोनयन सम्बन्धमा ।
10. 2075-5-12 JDS छात्रवृतिमा आवेदन दिने सम्बन्धमा सूचना ।