क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2075-5-12 कसुरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियामावली,२०७५ ।
2. 2075-5-12 सरकारवादी मुद्दा नचल्ने सम्बन्धी निर्णयहरुको अनुसन्धानमूलक अध्ययन ।
3. 2075-5-12 मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनको फाराम सम्बन्धमा ।
4. 2075-5-12 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
5. 2075-5-12 मिति २०७५ भाद्र १ गते कार्यक्रम गर्ने सम्बन्धमा ।
6. 2075-5-12 सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावलीकाे मस्याैदा उपर सुझाव दिने सम्बन्धमा ।
7. 2075-5-12 कारागार तथा हिरासत अनुगमन निर्देशिका ।
8. 2075-5-12 सरकारवादी मुद्दा नचल्ने सम्ब्धी निर्णयहरुको अनुसन्धानमूलक अध्ययन ।
9. 2075-5-12 सरकारी वकीलको विशिष्टीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५
10. 2075-4-14 विशिष्टकरण फाराम सम्बन्धमा ।