मौलिक हक सम्बन्धी स्रोत सामग्री

महान्यायाधिवक्ता दर्पण, २०७७

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (आ.व.२०७८/७९ - २०८२/८२) ।

संगठित अपराधसम्बन्धी कार्यपत्रको सँगालो (भाग १) ।

सेवा कानून सम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो - भाग १ ।

संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको सार संक्षेप ।

भ्रष्टाचार निवारण कानूनसम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो - भाग १ ।

प्रमाण सम्बन्धी नजीरहरूको सार संक्षेप

अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन, २०७७

प्रमाण कानून स्रोत सामग्री ।