नेपाली अभियोजन जर्नल २०७९

सरकारी वकीलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७९ सम्मेलन विशेषाङ्क ।


अभियोजन जर्नल अङ्क १ वर्ष ४

नजिर संग्रह २०७९

मौलिक हक सम्बन्धी स्रोत सामग्री

महान्यायाधिवक्ता दर्पण, २०७७

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (आ.व.२०७८/७९ - २०८२/८२) ।

संगठित अपराधसम्बन्धी कार्यपत्रको सँगालो (भाग १) ।

सेवा कानून सम्बन्धी कार्यपत्रको संगालो - भाग १ ।