क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2075-11-3 बेरूजु फछर्यौट तथा सम्परिक्षणको प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।
2. 2075-10-29 संगठित अपराध सम्बन्धी कानूनको विशिष्टीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम ।
3. 2075-10-27 वेभसाईटमा सामाग्री अपलोड गर्ने सम्बन्धमा ।
4. 2075-10-24 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अवलोकन तथा निरीक्षण ।
5. 2075-10-23 Official Email प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।
6. 2075-10-16 नेपालका सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ सम्बोधनहरू र घोषणापत्र ।
7. 2075-10-13 Information Seminar on Australia Awards Scholarship सम्बन्धमा ।
8. 2075-9-10 नेपालका सरकारी वकीलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र, २०७५
9. 2075-9-2 सरकारी वकील तथा सरकारी वकीलको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७५ ।
10. 2075-8-27 सरकारी वकील तथा कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ ।