२०८० श्रावण महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०८०।०४।२६ गते शुक्रबार)

samachar

2080-4-28

आज मिति २०८०।०४।२६ गते शुक्रबारको दिन उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवलमा यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सह-न्यायाधिवक्ता श्रीमान् गोविन्दराज गौलीज्यूको अध्यक्षतामा तपशिल बमोजिमको कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा कार्यालयको नियमित बैठक बसि तपसिलका प्रस्तावमा छलफल गरी तपसिल बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:-

सह-न्यायाधिवक्ता श्री गोविन्दराज गौली

उप-न्यायाधिवक्ता श्री ऋषिकेशव बश्याल

उप-न्यायाधिवक्ता श्री रवि न्यौपाने

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री उमा कुमारी के.सी.

नायब सुब्बा श्री गोपाल पौड्याल

कम्प्यूटर अपरेटर श्री बुद्धिराम पराजुली

कम्प्युटर अपरेटर श्री शान्ति गैरे

लेखापाल श्री पुजन ज्ञवाली

नायब सुब्बा श्री देविराम बन्जाडे

ना.सु. श्री सरोज जि.सी.

खरिदार श्री कुश्मा थापा मगर

खरिदार श्री जमुना घर्ती मगर

हलुका सवारी चालक श्री जगत बहादुर सापकोटा

कार्यालय सहयोगी श्री हरिलाल पौडेल

कार्यालय सहयोगी श्री पुष्पा सारु

कार्यालय सहयोगी श्री भुपेन्द्र लम्साल

कार्यालय सहयोगी श्री सरिता खड्का

कार्यालय सहयोगी श्री निशान्त पौडेल

 

छलफलका लागि प्रस्तुत भएका प्रस्ताव (ऐजेण्डा) हरु :

प्रस्ताव नं. १ : कार्यविवरण तोक्ने सम्वन्धमा ।

प्रस्ताव नं. २ : कार्यालय व्यवस्थापन सम्वन्धमा ।

प्रस्ताव नं. ३ : विविध ।

 

निर्णयहरु:

प्रस्ताव नं. १ माथि छलफल गर्दा :

  • सरकारी वकील सम्वन्धी नियमावली, २०७७, एकिकृत कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ एवं महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चबर्षीय रणनीतिक योजना (२०७8/०७९–२०८२/०८३) (वार्षिक कार्ययोजना) बमोजिम यस कार्यालयमा कार्यरत तपसिल बमोजिमका कर्मचारीहरुलाई तपशिल बमोजिमको कामकाज गर्ने गरी कार्यविवरण तोक्ने निर्णय गरियो ।

क्र.श.

शाखाको विवरण

सुपरिबेक्षक

शाखा प्रमुख

सहायक कर्मचारी

कैफियत

मुद्दा तथा रिट शाखा

उ.न्या.व. श्री रवि न्यौपाने

ना.सु. श्री सरोज जि.सी.

खरिदार श्री कुश्मा थापा मगर, का.स. श्री सरिता खड्का

 

बहश पैरवी व्यवस्थापन शाखा

उ.न्या.व. श्री ऋषिकेशब बश्याल

ना.सु. श्री देवीराम बन्जाडे

का.स. श्री हरिलाल पौडेल

 

प्रशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा

उ.न्या.व. श्री ऋषिकेशब बश्याल

ना.सु. श्री गोपाल पौड्याल

का.स. श्री निशान्त पौडेल

 

कसूर पीडित तथा साक्षी संरक्षण र हिरासत अनुगमन शाखा

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री उमा कुमारी के.सी.

ना.सु. श्री देवीराम बन्जाडे

का.स. श्री भुपेन्द्र लम्साल

 

साईवर सुरक्षा र सूचना सञ्चार प्रविधि शाखा

-

क.अ. श्री बुद्धिराम पराजुली

क.अ. श्री शान्ति गैरे

 

पुस्तकालय शाखा

-

ना.सु. श्री देवीराम बन्जाडे

का.स. श्री निशान्त पौडेल

 

आर्थिक प्रशासन फाँट

-

लेखापाल श्री पुजन ज्ञवाली

का.स. श्री भुपेन्द्र लम्साल

 

दर्ता चलानी तथा सोधपुछ फाँट

-

खरिदार श्री जमुना घर्ती मगर

का.स. श्री पुष्पा सारु

 

 

 

 

 

प्रस्ताव नं. २ माथि छलफल गर्दा :

  • कार्यालयका सबै किसिमका मुद्दा एवं अन्य काम कारवाहीका सम्वन्धमा तथा मुद्दा व्यवस्थापनलाई अझ वढी चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरियो ।
  • कर्मचारीहरुलाई काम प्रतिको लगावलाई प्रोत्साहन गर्न, कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च राख्न   कार्यालयका विभिन्न कक्षहरुमा कम्प्यूटर, फर्निचर तथा फर्निसिङ् एवं आवश्यक्ता अनुसारका भौतिक सामानहरुको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरियो । 

 

प्रस्ताव नं. ३ माथि छलफल गर्दा :

  • महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चबर्षीय रणनीतिक योजना (२०७8/०७९ २०८२/०८३) ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि यस कार्यालयको आ.व. २०८०।०८१ को वार्षिक कार्ययोजना एवं एकिकृत कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ को कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो ।

 


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, (राजपत्र २०८० चैत्र ३०)


बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना (२०८०।११।०९)


निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा (नेपाल सम्वत)


नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०


प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको लिखित जवाफ तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २०८०।०५।०४ को परिपत्र


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सबै उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुको लागि स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना (आ.व. ०८०।०८१)


रुपन्देही जिल्ला स्थित रहेका कार्यालयहरुको नाम, सम्पर्क व्यक्ति, टेलीफोन नं. (संघ/प्रदेश) सहित (आव ०८०।०८१)


निजामती सेवा नियमावली, २०५० एकिकृत बाह्रौ संशोधन २०७२ सहित


निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संसोधन २०७२ समेत)


निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५


समाचार

(समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम भाग-२)- सरकारी वकील र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम - २०८० सम्पन्न (२०८०।०९।०६ श्री नविन औद्योगिक कदर बहादुर रीता मा.वी.)


सरकारी वकील र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम - २०८० सम्पन्न (२०८०।०६।०५ सिटी क्याम्पस बुटवल)


२०८० श्रावण महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०८०।०४।२६ गते शुक्रबार)


मातहत कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरुसँग भएको बैठक/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा ..(२०८०।०३।०५)


२०८० जेष्ठ महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०८०।०२।३० गते मंगलबार)


योजना कार्यान्वयन समिति गठन सम्वन्धमा (नयाँ ) - २०८०।०२।३०


सरकारी वकील र समुदाय बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न (२०७९।१०।१३)


२०७९ पौष महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७९।०९।२९ गते शुक्रबार)


मातहतका कार्यालयहरुसँग भएको बैठक/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा ..(२०७९।०३।३१)


कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन फारमको रिपोर्ट सम्मवन्धमा .... (२०७९।०२।२९)