शाखाहरुको विवरण

क्र.सं.

शाखा

शाखा प्रमुख

१.

मुद्दा तथा रिट शाखा

उप न्यायाधिवक्ता श्री रवि न्यौपाने / ना.सु. श्री सरोज जि.सी., खरिदार श्री कुश्मा थापा मगर

२.

बहस पैरवी व्यवस्थापन शाखा

उप न्यायाधिवक्ता श्री ऋषिकेशव बश्याल/नायव सुब्बा श्री योगराज चौधरी

३.

प्रशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा

उप-न्यायाधिवक्ता श्री ऋषिकेशव बश्याल/क.अ. श्री बुद्बि पराजुली

४.

कसूर पीडित तथा साक्षी संरक्षण र हिरासत अनुगमन शाखा

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री केशव न्यौपाने/ना.सु. श्री सरोज जि.सी.

५.

साईवर सुरक्षा र सूचना सञ्चार प्रविधि शाखा (Cyber Security and ICT Section)

क.अ. श्री बुद्धिराम पराजुली/क.अ. श्री शान्ति गैरे

६.

पुस्तकालय शाखा

नायव सुब्बा श्री योगराज चौधरी

७.

आर्थिक प्रशासन फाँट

लेखापाल श्री पुजन ज्ञवाली

८.

दर्ता चलानी तथा सोधपुछ फाँट

खरिदार श्री जमुना घर्ती मगर