शाखाहरुको विवरण

क्र.सं.

शाखा

शाखा प्रमुख

१.

मुद्दा तथा रिट शाखा

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री चुरामणी पराजुली / खरिदार श्री बसन्त न्यौपाने

२.

बहस पैरवी व्यवस्थापन शाखा

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री लक्ष्मी न्यौपाने/ना.सु. श्री देवीराम बन्जाडे

३.

प्रशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा

उप-न्यायाधिवक्ता श्री रिषिकेशव बश्याल/ना.सु. श्री गोपाल पौड्याल

४.

कसूर पीडित तथा साक्षी संरक्षण र हिरासत अनुगमन शाखा

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री तिलकराम लम्साल/ना.सु. श्री पत्र बहादुर खड्का

५.

साईवर सुरक्षा र सूचना सञ्चार प्रविधि शाखा (Cyber Security and ICT Section)

क.अ. श्री बुद्धिराम पराजुली

६.

पुस्तकालय शाखा

खरिदार श्री बसन्त न्यौपाने

७.

आर्थिक प्रशासन फाँट

लेखापाल श्री पुजन ज्ञवाली

८.

दर्ता चलानी तथा सोधपुछ फाँट

ना.सु. श्री पत्र बहादुर खड्का