कर्मचारीहरुको विवरण :

क्र.सं.

कर्मचारीको नाम, थर

दर्जा

कर्मचारी संकेत नं.

मोवाईल नं.

ईमेल

१.

श्री गोविन्दराज गौली

सह-न्यायाधिवक्ता

१५८९१२

९८४१५५५०४८

९८५७०४४१४२

govindagauli@gmail.com

२.

श्री रिषि केशव बश्याल

उप-न्यायाधिवक्ता

१५४३३७

9867262860

bashyalrishikeshav@gmail.com

३.

श्री रवि न्यौपाने

उप न्यायाधिवक्ता

१५६७७१

९८४७०५४५८७

rabi.neupane06@gmail.com

४.

श्री केशव न्यौपाने

सहायक न्यायाधिवक्ता

२२५९३९

९८५११८८६३०

ikeshavneupane@gmail.com

५.

श्री ............

सहायक न्यायाधिवक्ता

...........

............

..............

६.

श्री गोपाल पौड्याल

सहायक न्यायाधिवक्ता

२१०६५९

९८४७०७२६१५

paudyalg2@gmail.com

७.

श्री बुद्धिराम पराजुली

कम्प्यूटर अपरेटर

१९८५५१

९८४७०२६५३०

bmpmuskan@gmail.com

८.

श्री शान्ती गैरे

कम्प्यूटर अपरेटर

१९६००१

९८४७२९१९१०

shantineupane6@gmail.com

९.

श्री पुजन ज्ञवाली

लेखापाल

२२७२३१

९८४६१२२५३५

marasinipujan@gmail.com

१०.

श्री .............

नायव सुब्बा

.........

...........

.............

११.

श्री सरोज जि.सी.

नायव सुब्बा

२४४६९९

९८६६९३३१५१

sarojgc71@gmail.com

१२.

श्री .......

नायव सुब्बा

.........

..........

..........

१३.

श्री योगराज चौधरी

नायव सुब्बा

२२९५७९

९८५६०४९३९४

yograjchaudhary@gmail.com

१४.

श्री कुश्मा थापा मगर

खरिदार

२४८२४७

९८६५६००८५६

kushmathapa69@gmail.com

१५.

श्री जमुना घर्ती मगर

खरिदार

२४८३१८

९८४३३२७०२९

jamunakc2054@gmail.com

१६.

श्री जगत बहादुर सापकोटा

ह.स.चा.

-

९८४७०२६९१९

jagatsapkota30@gmail.com

१७.

श्री हरिलाल पौडेल

का.स.

-

९८४७४२७१०६

haripaudel049@gmail.com

१८.

श्री पुष्पा सारु

का.स.

-

९८४७३७२३९१

sarupuspa2077@gmail.com

१९.

श्री भुपेन्द्र लम्साल

का.स.

-

९८६७२०८५४६

bhupendralamsal7@gmail.com

२०.

श्री सरिता खड्का

का.स.

-

९८६७९५१३१०

khadkasaru2077@gmail.com

२१.

श्री निशान्त पौडेल

का.स.

-

९८६७३७०३५८

nishantpoudel2002@gmail.com