कर्मचारीहरुको विवरण :

क्र.सं.

कर्मचारीको नाम, थर

दर्जा

कर्मचारी संकेत नं.

मोवाईल नं.

ईमेल

१.

श्री मोहन सागर बश्याल

सह-न्यायाधिवक्ता

१८०५७२

९८५७०२२७५६

९८५७०४४१४२

bashyalms@gmail.com

२.

श्री कृष्ण चन्द पाण्डे

उप-न्यायाधिवक्ता

१६०६०१

९८४००५२९४८

krishnachnadpandey816@gmail.com

३.

श्री विष्णु प्रसाद आचार्य

उप-न्यायाधिवक्ता

१८२१९४

९८५७०६३०७०

acharya.drisya@gmail.com

४.

श्री तिकलराम लम्साल

सहायक न्यायाधिवक्ता

१८२८५९

९८४९७८११६९

tilakramlamsal35@gmail.com

५.

श्री लक्ष्मी न्यौपाने

सहायक न्यायाधिवक्ता

२१५८५८

९८४४९०४८७४

luckyylaxmi48@gmail.com

६.

श्री बसन्तराज पोख्रेल

सहायक न्यायाधिवक्ता

२०४८३९

९८५११४७३०५

pokharelbasant89@gmail.com

७.

श्री चन्द्रावती खाती

टाइप ना.सु.

१०७६६३

९८४७०४७९१४

 

८.

श्री बुद्धिराम पराजुली

कम्प्यूटर अपरेटर

१९८५५१

९८४७०२६५३०

bmpmuskan@gmail.com

९.

श्री काशिराम लोध

नायव सुब्बा

२०२२८४

९८६८०६३२४१

lodhkashiramg89@gmail.com

१०.

श्री शान्ती गैरे

कम्प्यूटर अपरेटर

१९६००१

९८४७२९१९१०

shantineupane6@gmail.com

११.

श्री ...............

...............

..............

...................

......................

१२.

श्री सुशिला ज्ञवाली

नायव सुब्बा

२०५१५४

९८४७१४५८६५

gsushilat123@gmail.com

१३.

श्री बासुदेव पन्थी

नायव सुब्बा

२०३१२७

९८४७४५२०७६

basudevpanthi83@gmail.com

१४.

श्री जीवन घिमिरे

नायव सुब्बा

२१७६८८

९८६५७४६२२९

jibansangam3@gmail.com

१५.

श्री पुजन ज्ञवाली

लेखापाल

२२७२३१

९८४६१२२५३५

marasinipujan@gmail.com

१६.

श्री यनराज अर्याल

खरिदार

२३५१०४

९८५७०६८९३८

aryalsulav31@gmail.com

१७.

श्री जगत बहादुर सापकोटा

ह.स.चा.

-

९८४७०२६९१९

jagatsapkota30@gmail.com

१८.

श्री हरिलाल पौडेल

का.स.

-

९८४७४२७१०६

haripaudel049@gmail.com

१९.

श्री पुष्पा सारु

का.स.

-

९८४७३७२३९१

sarupuspa2077@gmail.com

२०.

श्री भुपेन्द्र लम्साल

का.स.

-

९८६७२०८५४६

bhupendralamsal7@gmail.com

२१.

श्री सरिता खड्का

का.स.

-

९८६७९५१३१०

khadkasaru2077@gmail.com

२२.

श्री निशान्त पौडेल

का.स.

-

९८६७३७०३५८

nishantpoudel2002@gmail.com