बढुवा सिफारीस सम्बन्धमा

suchana

2022-03-02


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस उच्च सरकारी वकील कार्यालय जनकपुर र अन्तर्गतका जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय (धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही) मा रिक्त नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, रा.प.अंन. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदमा लोक सेवा आयोग,जलेश्वर कार्यालय, महोत्तरीको च.न. ४९८ मिति २०७८।०९।२८ गतेको पत्रबाट प्रतिशत निर्धारण भई आएवमोजिम ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा पूर्ति हुने २ (दुई) पदमा तपशिल बमोजिमका उम्मेदवारलाई बढुवा सिफारिस गर्ने  मिति २०७१११८ गते बसेको बढुवा समितिको बैठकले निर्णय गरेको व्यहोरा यसै सुचना द्वारा जानकरीका लागी अनुरोध छ

तपशिल:

सि.नं.

उम्मेदवारको नाम थर

संकेत नं.

कुल प्राप्ताङ्क

कैफियत

विनेश प्रसाद यादव

१३९०९५

६५.२६

 

भुपामाया कटुवाल

२३३४२३

५८.७८५

 

 

 

 

......................

                                                       (बद्रीकुमार कार्की)

                                                            सहायक न्यायाधिवक्ता