शाखा/फाटँ

उच्च सरकारी वकील कार्यालय, जनकपुरमा रहेको शाखाहरुको विवरण

(क) मुद्दा तथा रिट शाखा
(ख) बहस पैरवी व्यवस्थापन शाखा
(ग) प्रशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा
(घ) साइवर सुरक्षा र सूचना, सञ्चार प्रविधि शाखा
   (Cyber Security and ICT Section)
(ङ) पुस्तकालय शाखा
() आर्थिक प्रशासन फाँट
() दर्ता चलानी तथा सोधपुछ।

(ज)कसूर पीडित तथा साक्षी संरक्षण समेत